Bác Trọng

Thêm mới & Quản lý trang

– Thêm mới và quản lý trang:

+ Thêm trang mới: Truy cập menu ‘Trang->Thêm trang mới’ trong menu admin

Nhập nội dung cho trang

+ Quản lý trang: Truy cập menu ‘Trang->Tất cả các trang’

Chọn chỉnh sửa hoặc xóa các trang đã tạo.

Mr.Long: 0913.258.632