Bác Trọng

Đăng nhập hệ thống

– Để đăng nhập hệ thống, bạn truy cập [đường dẫn website]/wp-admin

– Tiến hành đăng nhập tài khoản

– Giao diện trang sau khi đăng nhập:

– Truy cập link Sửa hồ sơ trên top

– Trong trang sửa hồ sơ, nhập các thông tin tài khoản quản trị viên

– Tùy chỉnh ‘Cài đặt->Tổng quan’

– Trong trang ‘Cài đặt->Tổng quan’, nhập các thông tin cài đặt ban đầu cho trang

– Tạo và quản lý người dùng: Tài khoản Super admin có quyền tạo và quản lý các user dưới quyền

+ Tạo user mới: Truy cập menu ‘Thành viên->Thêm người dùng mới’

 

Nhập thông tin cho user mới, chọn role cho user

Role user giới hạn cho phép truy cập vào các mục trong menu admin, sau đó bấm để lưu.

  + Quản lý người dùng: Truy cập menu ‘Thành viên->Tất cả người dùng’

Trang danh sách thành viên cho phép sửa, xóa user đã tạo.

Mr.Long: 0913.258.632