Bác Trọng

Quản lý đơn hàng

– Quản lý đơn hàng: truy cập menu ‘Woocommerce->Đơn hàng’

+ Trong danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn kiểm tra

+ Trong trang chi tiết đơn hàng, tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin đơn hàng

+ Cập nhật trạng thái đơn hàng

+ Chọn tác vụ hành động cho đơn hàng

+ Cập nhật trạng thái đơn hàng trong trang danh sách đơn hàng

Tích chọn các đơn hàng muốn cập nhật trạng thái

Chọn trạng thái trong select dropdown và bấm ‘Áp dụng’.

 

Mr.Long: 0913.258.632