Bác Trọng

Menu & Widget

Quản lý thanh điều hướng menu: Truy cập menu ‘Giao diện->menu’

Chọn menu muốn chỉnh sửa trong select dropdown và bấm ‘Chọn’

Tích chọn các page muốn add, sau đó bấm ‘Thêm vào menu’

Các mục khác làm tương tự.

Kéo thả các item menu vào vị trí mong muốn.

Bấm ‘Lưu menu’ để lưu.

Quản lý widget: truy cập menu ‘Giao diện->Widget’

Tùy theme, loại và số lượng widget trong các sidebar sẽ khác nhau, các bạn vào tùy chỉnh và bấm Lưu để xem thay đổi.

Mr.Long: 0913.258.632