Bác Trọng

Thêm mới & Quản lý bài viết

– Thêm mới và quản lý bài viết:

+ Thêm mới bài viết: Truy cập menu ‘Bài viết->Thêm bài viết’

Nhập nội dung cho bài viết

+ Quản lý danh sách bài viết: Truy cập menu ‘Bài viết->Tất cả bài viết’

Sửa, xóa các bài viết đã đăng

  + Quản lý chuyên mục bài viết: Truy cập menu ‘Bài viết->chuyên mục’

Trong form thêm mới bên trái, nhập nội dung cho Chuyên mục.

Trong danh sách Chuyên mục bên phải, chọn sửa, xóa các chuyên mục đã tạo

  + Quản lý thẻ bài viết: Truy cập menu ‘Bài viết->Thẻ’

Tạo thẻ mới trong form bên trái

Chọn sửa, xóa thẻ đã tạo trong danh sách bên phải.

Mr.Long: 0913.258.632