Bác Trọng

Thêm mới & Quản lý sản phẩm

– Thêm mới sản phẩm: Truy cập menu ‘Sản phẩm->Thêm mới’

+ Tiến hành nhập thông tin sản phẩm

+ Chọn loại sản phẩm

 

+ Nhập sản phẩm đơn giản trước, nhập giá sản phẩm, gồm giá gốc và giá khuyến mãi (nếu có)

+ Chọn tab ‘Kiểm kê kho hàng’, nhập mã và trạng thái kho hàng

+ Chọn tab ‘Giao hàng’, nhập cân nặng, kích thước và lớp giao hàng để dùng cho tính giá giao hàng

+ Chọn tab ‘Các sản phẩm được kết nối’, chọn các sản phẩm liên quan, tương tự.

+ Chọn tab các thuộc tính, trong sản phẩm đơn giản, các thuộc tính và giá trị thuộc tính hiển thị như thông tin thêm về sản phẩm, không giúp đổi giá sản phẩm.

+ Chọn giá trị cho thuộc tính có trong sản phẩm, trong sản phẩm đơn giản, 1 thuộc tính chỉ tương ứng 1 giá trị, sau đó bấm lưu để lưu thuộc tính.

+ Nhập mô tả ngắn cho sản phẩm

 

+ Bấm để lưu

+ Quay lại loại sản phẩm có biến thể

+ Sản phẩm có biến thể khác với sản phẩm đơn giản trong phần thuộc tính và giá theo các biến thể, các phần khác tương tự

Thêm tùy chọn dùng cho nhiều biến thể để tính giá

+ Chọn tab các biến thể, có 2 cách thêm biến thể cho sản phẩm:

Sau khi thêm các biến thể được tạo theo giá trị của thuộc tính

 + Nhập thông tin cho sản phẩm biến thể, sản phẩm có các field tương tự một sản phẩm đơn giản

– Quản lý sản phẩm đã tạo: truy cập menu ‘Sản phẩm->Tất cả sản phẩm’

+ Chỉnh sửa, xóa các sản phẩm đã tạo.

– Quản lý danh mục sản phẩm: truy cập menu ‘Sản phẩm->Danh mục’

+ Trong trang quản lý danh mục, thêm danh mục trong form bên trái, chỉnh sửa xóa các danh mục đã tạo trong danh sách bên phải

– Quản lý từ khóa sản phẩm: truy cập menu ‘Sản phẩm->Từ khóa’

Thêm từ khóa sản phẩm trong form bên trái, chỉnh sửa, xóa các từ khóa đã tạo trong danh sách bên phải.

– Quản lý thuộc tính sản phẩm: Truy cập menu ‘Sản phẩm->thuộc tính’

Thêm thuộc tính trong form bên trái, chỉnh sửa, xóa thuộc tính trong danh sách bên phải

– Thêm mới và quản lý các giá trị của thuộc tính, bấm vào link tiêu đề của thuộc tính để vào trang quản lý Giá trị thuộc tính.

Thêm giá trị thuộc tính trong form bên trái, chỉnh sửa, xóa giá trị thuộc tính trong danh sách bên phải

 

Mr.Long: 0913.258.632